อยากเรียนต่อต่างประเทศ แต่ไม่เก่งภาษา??

วิธีแก้ปัญหาเรื่องภาษาสำหรับนักเรียนไทยที่จะเรียนต่อที่ปรพเทศจีน
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ คือเสริมสร้างความสามารถทางด้านภาษาจีนให้เพียงพอ สำหรับนักเรียนที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยในประเทศจีน และให้นักเรียนได้เรียนรู้ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปรับตัวเข้ากับสะภาพการเรียนในมหาวิทยาลัย โดยหลักสูตรการเรียนล่วงหน้าจะแบ่งออกมาสำหรับนักเรียนที่จะเรียนในหลักสูตรภาษาจีน และหลักสูตรนานาชาติ เพื่อสอนให้นักเรียนได้ความรู้ทั้งภาษาและความรู้อื่นๆที่จำเป็นในแต่ละหลักสูตรที่จะเรียนต่อ

เรียนภาษาจีนที่จีน ไม่มีพื้นฐาน

เป้าหมายของหลักสูตรการเรียนล่วงหน้า 
ทางโครงการจะพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ที่แต่ละมหาวิทยาลัยในสหภาพกำหนด
 และประวัติการศึกษาและผลการเรียนรู้ของนักเรียน รวมท้งวัตถูประสงค์ในการเรียนต่อแล้ว ทำการเตรียมตัวให้นักเรียนแต่ละราย ที่มีความแตกต่างกัน โดยมีเป้าหมายได้แก่

1 ความสามารถด้านภาษาจีน 
หลักสูตรการเรียนล่วงหน้าของโครงการจะสอนให้นักเรียนเก่งภาษาจีนตาม ความต้องการของมหาวิทยาลัย เมื่อนักเรียนเรียนจบหลักสูตรล่วงหน้าแล้ว จะมีความสามารถที่เพียงพอในทางด้านฟังพูดอ่านเขียน ที่สามารถใช้จริงในการเรียนในมหาวิทยาลัย และการใช้ชีวิตในประเทศจีน

2 เรียนรู้การใช้ชีวิตในประเทศจีน 
ทางโครงการจะมีการจัดอบรมการใช้ชีวิตประจำวันในมหาวิทยาลัยและพื้นที่ที่นักเรียนจะเข้าไปอยู่ ในทางด้านขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม กฎหมายระเบียบ ประเพณีเฉพาะพื้นที่ ใจคอนิสัยของคนพื้นเมื่องต่างๆ เพื่อให้นักเรียนสามารถปรับตัวเข้ากับชีวิตการเป็นนักเรียนต่างชาติในประเทศจีนอย่างรวดเร็วและราบรื่น

อุดมการณ์และรูปแบบการเรียนของการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศจีนมีความแตกต่างกับประเทศไทย วิธีการเรียนและวิธีการสอบต่างๆก็มีความแตกต่างกันไป ในช่องเวลาการเรียนล่วงหน้า ทางโครงการจะช่วยให้นักเรียนปรับตัวเข้ากับวิธีการเรียนในประเทศจีน เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ตอนเข้าไปในมหาวิทยาลัยในประเทศจีนแล้ว นักเรียนเกิดการผลการเรียนไม่ดี หรือไม่สามารถเรียนจบได้ จึงต้องย้ายที่เรียน หรือลอออกจากการเรียน


ทางโครงการจะจัดนักเรียนไปฝึกงานที่บริษัทระดับนานาชาติทั้งจีนและไทยสำหรับนักเรียนที่เรียนดี เพื่อให้นักเรียนมีอนาคตที่ดียิ่งขึ้น


เรียนต่อจีน-เรียนต่อต่างประเทศ-ไป เรียน ต่อ ต่าง ประเทศ-เรียน ต่อ โท ต่าง ประเทศ-เรียน ต่อ ต่าง ประเทศ-เรียนต่อจีน-เรียนต่อต่างประเทศ