หากคุณต้องการศึกษาต่อที่ประเทศจีน ต้องเตรียมเอกสารต่อไปนี้:
1.ใบสมัครเข้ามหาวิทยาลัย (LIFPช่วยกรอกให้ หลังจากเลือกมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว)
2.สำเนาหนังสือเดินทาง
3.รูปถ่ายขนาดเดียวกันกับรูปในหนังสือเดินทาง
4.ใบรับรองแพทย์สำหรับชาวต่างชาติ
5.ใบรับรองการศึกษาสูงสุด
6.ผลการเรียน
7.แผนการการศึกษาและวิจัยในประเทศจีน(ระดับบัณฑิตศึกษา)เขียนเป็นภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ (ไม่น้อยกว่า 800 คำ)
8.สำเนาใบรับรองระดับภาษา (HSK หรือใบรับรองความสามารถด้านภาษาอังกฤษ) หรือภาพจับหน้าจอหน้าคะแนน(ต้องการเตรียมใบรับรองดั้งเดิมสำหรับการตรวจสอบในเมื่อลงทะเบียน)
9.จดหมายแนะนำสองฉบับจากศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง (ต้องมีลายเซ็นและข้อมูลติดต่อสำหรับผู้แนะนำ)
10.หนังสือรับรองสถานะทางการเงินหรือใบรับรองเงินฝากส่วนบุคคล (บัญชีเงินฝากส่วนบุคคลจำนวนมีมูลค่าเทียบเท่าไม่น้อยกว่า50,000 หยวน)
11、หากนักศึกษาอายุต่ำกว่า 18ปีต้องมีหนังสือรับรองจากผู้ปกครอง


คำแนะนำอื่น ๆ สำหรับศึกษาต่อที่ประเทศจีน:
1、เอกสารที่ไม่ใช่ภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษจะต้องมาพร้อมการรับรองเอกสารหรือเอกสารแปลจาก
หน่วยงานที่มอบเอกสารนั้นๆ
2.นักศึกษาที่ศึกษาในปีสุดท้ายสามารถแสดงหลักฐานการสำเร็จการศึกษาล่วงหน้า
3.หนังสือรับรองสถานะทางการเงินต้องการแสดงลายเซ็นต์ของผู้รับรองและสำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับรอง
4.เอกสารข้างต้นในขั้นตอนสมัครใช้ที่สแกนเท่านั้น ต้นฉบับใช้อ้างอิงเมื่อลงทะเบียนในมหาวิทยาลัย

 ประสบการณ์การเรียนต่อจีน 
1、ทำไมถึงต้องเรียนต่อจีน
2、จะเลือกคณะที่เรียนยังไง?
3、คณะที่น่าสนใจสำหรับศึกษาระดับปริญญาตรีที่จีน 
4、ขั้นตอนศึกษาต่อที่ประเทศจีน
5、ไปศึกษาต่อที่ประเทศจีนต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง
6、การเตรียมเอกสารเพื่อยื่นทุนศึกษาต่อประเทศจีน
7、คำถามที่พบบ่อยสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มาศึกษาต่อประเทศจีน
8、เรียนต่อจีนที่ไหนดี
9、เรียนต่อจีน ค่าใช้จ่ายเท่าไร
10、เรียนต่อที่ประเทศจีนนั้นทำงานไปด้วยได้หรือไม่?
11、เรียนต่อที่ประเทศจีนนั้นปลอดภัยหรือไม่?