LIFP-Thailand

  • ทุนเรียนต่อจีนฟรี 2020:ทางโครงการสรรหาและรับนักเรียนดีเด่นที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และปีที่ 6 เข้าโครงการ มอบทุนการศึกษาทมีเงื่อนไข ให้กับนักเรียนดีเด่นที่สนใจเรียนต่อในประเทศจีน และเมื่อผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์แล้ว จะ มอบหนังสือรับเข้าศึกษาล่วงหน้าในมหาวิทยาลัยที่นักเรียนประสงค์จะเรียนต่อ แล้วเรียนล่วงหน้าในประเทศไทยในระหว่างยังเรียนในระดับมัธยมศึกษา

  • ขั้นตอนการยื่นทุนไปเรียนต่อในประเทศจีน LIFP:1、เลือกมหาวิทยาลัย,สามารถดูข้อมูลของทางมหาวิทยาลัยได้ที่เว็บไซต์โครงการ LIFP https://www.scholarship99.com/Chinese-University/c8.html 2、 เลือกคณะ 3、เตรียมเอกสารตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ 4、ยื่นเอกสาร 5、ทางมหาวิทยาลัยตอบรับอย่างเป็นทางการ, 6、มหาวิทยาลัยส่งเอกสารหนังสือตอบรับและ JW202 มาให้ผู้สมัคร 7、นักเรียนไปขอทำวีซ่าที่สถานทูตจีน 8、ได้รับวีซ่าเรียบร้อยก็สามารถบินไปประเทศจีนได้แล้ว

  • มหาวิทยาลัยของทางโครงการ LIFP

  • โครงการ LIFP จัดตั้งโดยสหภาพการจัดโครงการการเรียนล่วงหน้าสำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา

  • เรียนต่อต่างประเทศ:วิธีการเรียนต่อประเทศจีนที่มีอยู่ vs LIFP การเรียนต่อประเทศจีนในรู้แบบไหม่ ทำไมต้อง LIFP

  • สมาชิกของมหาวิทยาลัยในโครงการ LIFP:Shanghai:University of Shanghai for Science and Technology、East China University of Science and Technology。Guangzhou:South China University of Technology、South China Normal University、Guangdong University Of Finances and Economics、Guangdong University of Foreign Studies……

  • อาจารย์ไห่ หยาง เป็นหัวหน้าคณะอาจารย์โครงการฯ แต่เดิมท่านเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยที่ประเทศจีน ปฏิบัติการสอนวิชาภาษาจีน ภาษาศาสตร์ต่างๆ ท่านเป็นอาจารย์รุ่นแรกที่รัฐบาลจีนคัดเลือกมาให้เป็นอาจารย์ช่วยเหลือการสอนภาษาจีนในประเทศไทยเมื่อ 28 ปีก่อน ท่านมีประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา ทั้งสถาบันภาครัฐ ภาคเอกชน และนานาชาติ ท่านได้ช่วยให้องค์กรทั้งรัฐและเอกชนก่อตั้งโรงเรียนภาษาจีนหรือภาควิชาภาษาจีนรวม 10 กว่าแห่ง มีผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรือนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติจำนวนมาก และเป็นอาจารย์คนจีนท่านเดียวเท่านั้นที่ได้รับตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (เทียบเท่ารองศาสตราจารย์)โดยหน่วยงานของรัฐบาลไทย

เอเจนซี่เรียนต่อจีน-เรียนต่อต่างประเทศที่จีน,International Localization Foundation Program (LIFP)