Lanzhou Jiaotong University 兰州交通大学

Lanzhou Jiaotong University 兰州交通大学

Beijing Information Science and  Technology University ทุน  เมือง:หลานโจว  lanzhou 兰州

Lanzhou Jiaotong University Lanzhou Jiaotong Universityมหาวิทยาลัยตงั้ อยู่ในเมืองหลานโจว มณฑลกานซู ประเทศจีน

เป็นสถาบันการรถไฟแห่งที่สามในประเทศจีน ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน
สามารถย้อนกลับไปที่โรงเรียนทางการรถไฟ Shanhaiguan Beiyang ในปี 1896
หลังจากทา งานหนักมาหลายปี ปัจจุบัน โรงเรียนมี 8 สาขาวิชา ได้แก่
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการ วรรณกรรม
กฎหมาย ศิลปะ และการศึกษา ความเชี่ยวชาญพิเศษเช่น เนื่องจาก
วิศวกรรมเครื่องกลและไฟฟ้ า การขนส่ง วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและเทศบาล
วิศวกรรมระบบอัตโนมัติและไฟฟ้ า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ ได้
ฝึ กอบรมวิศวกรที่โดดเด่นจา นวนมากสา หรับการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ของโลก

Lanzhou Jiaotong University

มหาวิทยาลัยมี 2 วิทยาเขต และปัจจุบันมีนักศึกษามากกว่า 30,000 คน
รวมทงั้ นักศึกษาระดับปริญญาตรี 22,000 คน และนักศึกษาระดับสูงกว่า
ปริญญาตรี 5,450 คน

Lanzhou Jiaotong University

มหาวิทยาลัยเป็นฐานสาธิตของกระทรวงศึกษาธิการในการศึกษาต่อที่ประเทศ
จีน ทุนการศึกษาของรัฐบาลจีนและทุนพิเศษเส้นทางสายไหมของมณฑลกานซู
มาที่ประเทศจีนมีการฝึกอบรมนักศึกษาต่างชาติมากกว่า 1,800 คนจาก 57
ประเทศและศิษย์เก่านักศึกษาต่างชาติกระจายมากกว่า 70 ประเทศทัว่ โลก

Lanzhou Jiaotong University

อยากขอทุนเรียนต่อประเทศจีน สอบถามข้อมูลเพิ่มได้เลยครับ

 ☎️ 097-101-9296091-793-3986
 
คลิ๊กเพื่อสมัคร


มหาวิทยาลัยในจีน Chinese-Universities by LIFP--มหาลัยในจีน