ตัวอย่างคำศัพท์ภาษาจีน

1.对话 duìhuà บทสนทนา
2.证据 zhèngjù หลักฐาน
3.内容 nèiróng เนื้อหา
4.震惊 zhènjīng ประหลาดใจ แปลกใจ
5.伤害 shānghài ทำร้าย ทำให้เจ็บปวด
6.湄南河 Méi nánhé แม่น้ำเจ้าพระยา
7.关于 guānyú เกี่ยวกับ
8.女星 nǚxīng นักแสดงหญิง
9.死亡 sǐwáng เสียชิวิต
10.调查 diàochá สำรวจ ตรวจสอบ
11.持续 chíxù ต่อเนื่อง
12.船 chuán เรือ
13.另外 lìngwài นอกจากนี้
14.动作 dòngzuò การกระทำ
15.记者 jìzhě นักข่าว
16.表示 biǎoshì แสดง
17.怀疑 huáiyí สงสัย
18.心意 xīnyì จิตใจ
19.好心 hǎoxīn ใจดี หวังดี
20.损友 sǔn yǒu เพื่อนที่ไม่ดี

#ทุนเรียนภาษาจีนระยะสั้น 2024 #ทุนเรียนภาษาจีน 1 ปี 2567 #ทุนเรียนภาษาจีน 1ปี ฟ รี#ทุนเรียนภาษาจีน 1 ปี 2567 #ทุนเรียนภาษาจีน 1 ปี ฟรี # ทุนเรียนภาษาจีน 1 ปี/ 1 เทอม / 4 สัปดาห์