Beijing University of Technology 北京工业大学 

 Beijing University of Technology 北京工业大学

  Beijing University of Technology 北京工业大学

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีปักกิ่ง  ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยโครงการ 211 ได้จัดตั้งโครงสร้างทางวิชาการแบบสหสาขาวิชาชีพ โดยเปิดสอนหลักสูตรที่หลากหลายและมีส่วนร่วมในการวิจัยที่หลากหลายในสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการ ศิลปศาสตร์ และกฎหมาย เป็นมหาวิทยาลัยที่มีวินัยระดับดับเบิ้ลเฟิร์สคลาสของกระทรวงศึกษาธิการของจีน โดยมีสถานะเป็นดับเบิ้ลเฟิร์สคลาสในบางสาขาวิชา 

  Beijing University of Technology 北京工业大学
Beijing University of Technology ก่อตั้งขึ้นในปี 1960 โดยมีแผนกวิศวกรรมห้าแผนก นักศึกษากลุ่มแรกย้ายจากสถาบันเทคโนโลยีปักกิ่งและมหาวิทยาลัยครูปักกิ่ง. ในปี 1981 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีปักกิ่งได้ก่อตั้งบัณฑิตวิทยาลัย ในปี 1985 โรงเรียนเริ่มให้ปริญญาเอกด้วยมาตรฐานสากล

  Beijing University of Technology 北京工业大学
ในปี 1990 Beijing Tech ได้เข้าซื้อวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการจัดการจาก Beijing Union University และต่อมาในปี 1993 สถาบันคอมพิวเตอร์ปักกิ่งได้กลายเป็นวิทยาลัยวิทยาการคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย ในปี 1993 Beijing Tech ได้ก่อตั้งวิทยาลัยทดลองโดยร่วมมือกับธุรกิจในท้องถิ่น ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นวิทยาลัยอิสระ ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา สังคมศาสตร์มีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสำเร็จของคณะเศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และสังคมศาสตร์อื่น ๆ ได้ชี้ให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยนี้ได้ถูกเปลี่ยนให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ครอบคลุมโดยพฤตินัยซึ่งมีโรงเรียนและวิทยาลัยที่หลากหลายอย่างทั่วถึง ความสำเร็จส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่การวิจัยทางวิศวกรรมและการศึกษาเป็นหลัก

  Beijing University of Technology 北京工业大学

มหาวิทยาลัยในจีน Chinese-Universities by LIFP--มหาลัยในจีน