ใกล้จะหมดเขตรับสมัครแล้ว,แต่ยังมีทุนเหลือจำนวนมาก,รีบสมัครกันเถอะ!


ทุนเรียนต่อจีน 1

ปริญญาตรี, เมือง: ฉงชิ่ง

เวลาเริ่มเรียน: กันยายน 2020
ระดับปริญญา: ปริญญาตรี
อายุ: 18-25 ปี
ระยะเวลา: 4 ปี

ทุน:
ปีแรก
ค่าเทอม: ฟรี ,ค่าที่พัก: 3000  หยวนต่อปี
ปีถัดไปจะขึ้นอยู่กับคะแนนที่สอบได้ในมหาวิทยาลัย
ระดับหนึ่ง:  ค่าเทอม: ฟรี,ค่าที่พัก: 3000  หยวนต่อปี
ระดับสอง:  ค่าเทอม: 4000 หยวนต่อปี ,ค่าที่พัก: 3000  หยวนต่อปี
ระดับสาม:  ค่าเทอม: 8000 หยวนต่อปี ,ค่าที่พัก: 3000  หยวนต่อปี

เพิ่มเติม: สำหรับนักเรียนที่มีคะแนนดีสามารถยื่นทุนของ Chongqing Major Scholarship ได้ (25,000หยวน).


คณะที่สามารถเลือกได้ : Major for English Taught
1 การจัดการการท่องเที่ยว (1+3)
Program ID: NBE4001565
2 การค้าและเศรษฐ์ศาสตร์ระหว่างประเทศ (1+3)
Program ID: NBE4001566
3 วิศวกรรมเคมีและเทคโนโลยี (1+3)
Program ID: NBE4001567
4 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (1+3)
Program ID: NBE4001568
5 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ(1+3)
Program ID: NBE4001569
6 ภาษาและวรรณคดีจีน
Program ID: NBE4001564


ทุนเรียนต่อจีน 2

ปริญญาตรี, เมือง: ไท่หยวน
เวลาเริ่มเรียน: กันยายน 2020
ระดับปริญญา: ปริญญาตรี
อายุ: 18-25 ปี
ระยะเวลา:4 ปี
ค่าเทอม:  ฟรี
ค่าที่พัก:  4800 หยวนต่อปี
ค่าครองชีพ : 
นักเรียน 15% ——1500 หยวนต่อเดือน
นักเรียน 25%   ——1000 หยวนต่อเดือน
นักเรียน 35% ——800 หยวนต่อเดือน


คณะที่สามารถเลือกได้ : 
1 วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
Program ID: NBC4001840
2 การค้าและเศรษฐ์ศาสตร์ระหว่างประเทศ
Program ID: NBC4001839


ปริญญาโท, เมือง: ไท่หยวน
เวลาเริ่มเรียน: กันยายน 2020
ระดับปริญญา: ปริญญาโท
อายุ: 18-30 ปี
ระยะเวลา:3 ปี
ค่าเทอม:  ฟรี
ค่าที่พัก:  4800 หยวนต่อปี
ค่าครองชีพ : 
นักเรียน 15% ——2500 หยวนต่อเดือน
นักเรียน 25%   ——1800 หยวนต่อเดือน
นักเรียน 35% ——1500 หยวนต่อเดือน
Nine Majors fo
คณะที่สามารถเลือกได้ : 
1 วิศวกรรมเหมืองแร่
NMC3001849
2 วิศวกรรมเคมีและเทคโนโลยี 
NMC3001848
3  วิศวกรรมโยธา
NMC3001847
4 วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
NMC3001846
5 วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
NMC3001845    
6 วิศวกรรมซอฟแวร์
NMC3001844    
7 วิศวกรรมไฟฟ้า
NMC3001843     
8 วัสดุศาสตร์และวิศวกรรม
NMC3001843      
9 วิศวกรรมเครื่องกล
NMC3001841  


ทุนเรียนต่อจีน 3

ปริญญาโท , เมือง: หางโจว
เวลาเริ่มเรียน: กันยายน 2020
ระดับปริญญา: ปริญญาโท
อายุ: 18-30 ปี
ระยะเวลา:3 ปี
ค่าเทอม:  ฟรี
ค่าที่พัก:  ฟรี
ค่าครองชีพ: 1700 หยวนต่อเดือน (12เดือน)


คณะที่สามารถเลือกได้ : English Taught

1 ชีวเคมีและอณูชีววิทยา
NMA3001809 
2 เคมีอนินทรีย์
NMA3001442
3 คอมพิวเตอร์ซอฟแวร์
NMA3001443
4 การค้าระหว่างประเทศ
NMA3001444
5 แฟชั่นออกแบบ
NMA3001500
6  วิศวกรรมธรณีเทคนิค
NMA3001501
7 ชีวเภสัชภัณฑ์
NMA3001502


ทุนเรียนต่อจีน2564-ทุนเรียนต่อจีน 2021 ทุนการศึกษาเรียนต่อประเทศจีน 2020-ทุนเรียนต่อต่างประเทศ 2021-csc ทุนรัฐบาลจีน 2020-ทุนcsc