Shandong University of Science and Technology 山东科技大学

Shandong University of Science and Technology 山东科技大学

Shandong University of Science and Technology 山东科技大学

Shandong University of Science and Technology (SDUST) ก่อตั้งขึ้นในปี 2494 เปิดสอนหลักสูตรสหสาขาวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การจัดการ วรรณคดี กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ และการศึกษาที่มีลักษณะเฉพาะทางวิศวกรรม เป็นมหาวิทยาลัยก่อสร้างที่สำคัญของมณฑลซานตงสำหรับการฝึกฝนบุคลากรที่มีความสามารถเชิงปฏิบัติและเป็นมหาวิทยาลัยระดับสูง.

Shandong University of Science and Technology 山东科技大学

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีวิทยาเขต 3 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ในชิงเต่า ไท่อัน และจี่หนาน ตามลำดับ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 253 เฮกตาร์ พื้นที่ใช้สอย 1.46 ล้านตารางเมตร มูลค่ารวมของสินทรัพย์ถาวรของมหาวิทยาลัยสูงถึง 3 พันล้านหยวน และมูลค่ารวมของเครื่องมือและอุปกรณ์การสอนและการวิจัยคือ 800 ล้านหยวน มหาวิทยาลัยประกอบด้วยวิทยาลัยวิชาการ 32 แห่งและสถาบันวิจัย 5 แห่ง มีศูนย์การศึกษาหลังปริญญาเอกจำนวน 9 แห่ง สาขาวิชาระดับเฟิร์สคลาส 10 แห่งที่ได้รับอนุญาตให้มอบปริญญาเอกและ 27 สาขาวิชาแรกที่ได้รับอนุญาตให้มอบปริญญาโท 16 สาขาวิชาเพื่อมอบปริญญาโทและ 93 หลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยภูมิใจนำเสนอ 1 สาขาวิชาหลักของรัฐ (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง) 5 สาขาวิชาระดับเฟิร์สคลาสของมณฑลซานตง และ 19 สาขาวิชาที่สำคัญของมณฑลซานตงและเมืองชิงเต่า วิศวกรรม คณิตศาสตร์ เคมี และวัสดุศาสตร์ เข้าสู่ 1% แรกของ ESI ในโลก นอกจากนี้ยังมีฐานห้องปฏิบัติการหลักของรัฐที่ก่อตั้งโดยมณฑลซานตงและกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์วิศวกรรมร่วมระดับรัฐและระดับท้องถิ่น 2 แห่ง ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมแห่งชาติ 1 แห่ง และห้องปฏิบัติการระดับรัฐมนตรี/จังหวัด 92 แห่ง (ฐาน) และศูนย์วิจัยวิศวกรรม (เทคโนโลยี).
Shandong University of Science and Technology 山东科技大学

มหาวิทยาลัยได้สร้างความสัมพันธ์แบบร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 120 แห่งและสถาบันวิจัยใน 23 ประเทศและภูมิภาค และมหาวิทยาลัยได้รับเลือกให้ประสบความสำเร็จใน "นวัตกรรมทางวินัยและแผนการแนะนำผู้มีความสามารถพิเศษของมหาวิทยาลัย" ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเกือบ 100 คนเข้าร่วมมหาวิทยาลัยทุกปี โครงการร่วมศึกษา 5 โครงการได้รับการอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการโดยมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนมากกว่า 2,000 คน นักเรียนต่างชาติมากกว่า 500 คนจากกว่า 70 ประเทศมาที่ SDUST เพื่อศึกษาระดับปริญญาหรือระยะสั้น
Shandong University of Science and Technology 山东科技大学

หันหน้าสู่อนาคต คณาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทุกคนยึดมั่นในคติประจำโรงเรียน "แสวงหาความจริงและนวัตกรรม" และร๊อคโรงเรียน "สามัคคี ขยัน แสวงหาความจริง และสร้างสรรค์" สานต่อจิตวิญญาณของมหาวิทยาลัยว่า "ความพากเพียรและความขยันหมั่นเพียร" " สานต่อประเพณีของมหาวิทยาลัย "ความรัก การอุทิศตน และการทำงานจริง" มุ่งมั่นสู่ยุคใหม่ คว้าโอกาสใหม่ ตระหนักถึงการก้าวกระโดดครั้งใหม่ และมุ่งมั่นที่จะสร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยระดับสูงที่มุ่งเน้นด้านวิศวกรรมและโดดเด่นในปีต่อๆ ไป ที่จะมา.

Shandong University of Science and Technology 山东科技大学

มหาวิทยาลัยในจีน Chinese-Universities by LIFP--มหาลัยในจีน