ทุนเรียนต่อจีน :ตั้งแต่ปริญญาตรีถึงปริญญาเอก-หลานโจว


1)ทุนเรียนต่อจีน ปริญญาตรี 2020 -หลานโจว

ค่าเทอมและค่าที่พักฟรี,ค่าครองชีพเดือนละ 2500 หยวน。
ภาษาที่ใช้สอน:จีน
เมือง:หลานโจว
เวลาที่เริ่มเรียน: กันยายน 2020
ปริญญา: ปริญญาตรี
ระยะเวลา: 4 ปี
ระยะเวลาของทุน: 1 ปี
อายุ: 18-25 ปี
หมดเขต: 30 เมษายน 2020
คณะที่ให้เลือก
1. คณะนิติศาสตร์ (NBA4002021)
2. คณะการค้าและเศรษฐ์ศาสตร์ระหว่างประเทศ (NBA4002022)


ค่าเทอม: ฟรีในปีแรก
ค่าที่พัก: ฟรีในปีแรก (ห้องคู่)
ค่าครองชีพ: 25000 ต่อเดือน (ทั้งหมด 10 เดือน)
เพิ่มเติม:
1. ในปีถัดไปทุนที่ได้จะขึ้นอยู่กับคะแนนที่สอบได้ในมหาวิทยาลัย。
2. ต้องมี คะแนน HSK4 (195) ขึ้นไป.


2)ทุนเรียนต่อจีน ปริญญาโท 2020 -หลานโจว

ค่าเทอมและค่าที่พักฟรี,ค่าครองชีพเดือนละ 3000 หยวน。
ภาษาที่ใช้สอน:อังกฤษ
เมือง:หลานโจว
เวลาที่เริ่มเรียน: กันยายน 2020
ปริญญา: ปริญญาโท
ระยะเวลา: 3 ปี
ระยะเวลาของทุน: 1 ปี
อายุ: 18-35 ปี
หมดเขต: 30 เมษายน 2020
คณะที่ให้เลือก
1. คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมี (NMA3002017)
2. คณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (NMA3002018)    
3. คณะชีววิทยา (NMA3002035)
4.คณะสาธารณสุขศาสตร์ (NMA3002019)
5. คณะธุรกิจระหว่างประเทศ (NMA3002016)


ค่าเทอม: ฟรีในปีแรก
ค่าที่พัก: ฟรีในปีแรก (ห้องคู่)
ค่าครองชีพ: 30000 ต่อเดือน (ทั้งหมด 10 เดือน)


เพิ่มเติม:
1. ในปีถัดไปทุนที่ได้จะขึ้นอยู่กับคะแนนที่สอบได้ในมหาวิทยาลัย。3)ทุนเรียนต่อจีน ปริญญาเอก 2020 -หลานโจว
ค่าเทอมและค่าที่พักฟรี,ค่าครองชีพเดือนละ 3500 หยวน。
ภาษาที่ใช้สอน:อังกฤษ
เมือง:หลานโจว
เวลาที่เริ่มเรียน: กันยายน 2020
ปริญญา: ปริญญาโท
ระยะเวลา: 4 ปี
ระยะเวลาของทุน: 1 ปี
อายุ: 18-40 ปี
หมดเขต: 30 เมษายน 2020
คณะที่ให้เลือก
1. คณะชีววิทยา (NDA4002031)  
2. คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีอินทรีย์ (NDA4002032)   
3.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีอนินทรีย์ (NDA4002033)     
4. คณะจุลชีววิทยา (NDA4002020)


ค่าเทอม: ฟรีในปีแรก
ค่าที่พัก: ฟรีในปีแรก (ห้องคู่)
ค่าครองชีพ: 35000 ต่อเดือน (ทั้งหมด 10 เดือน)


เพิ่มเติม:
1. ในปีถัดไปทุนที่ได้จะขึ้นอยู่กับคะแนนที่สอบได้ในมหาวิทยาลัย。

ทุนเรียนต่อจีน2564-ทุนเรียนต่อจีน 2021 ทุนการศึกษาเรียนต่อประเทศจีน 2020-ทุนเรียนต่อต่างประเทศ 2021-csc ทุนรัฐบาลจีน 2020-ทุนcsc