มหาวิทยาลัยในจีน:Sun Yat-sen University 中山大学

Sun Yat-sen University มหาวิทยาลัยซุนยัดเซ็น 

中山大学


เมือง: กวางโจว Guangzhou

มหาวิทยาลัยซุนยัดเซน เป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูง มีวัฒนธรรมที่ดีในการสอนและการเรียนรู้ เป็นวิทยาลัยการแพทย์ที่มีประวัติยาวนาน และเป็นรายแรกที่ได้รับความร่วมมือจากชาวอเมริกา ในปี 1942 ด็อกเตอร์ซุนยัดเซนเป็นผู้ใหญ่ที่มีอำนาจในศตวรรษที่ 20 ได้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยแห่งนี้ด้วยตัวท่านเองและจารึกด้วยลายมือของท่านเป็นภาษิตคำขวัญประจำมหาวิทยาลัยที่ว่า “การศึกษากว้างใหญ่ สอบถามถูกต้อง สะท้อนอย่างระมัดระวัง แยกแยะอย่างชัดเจน” เดิมมหาวิทยาลัยมีชื่อว่า Guangdong ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยซุนยัดเซน ในปี 1926 และในปี 1930 มีวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยประกอบไปด้วยวิทยาลัยสอนศิลปะวิทยาศาสตร์ กฎหมาย วิศวกรรม การเกษตร การแพทย์ และการศึกษาในปี 1935 มหาวิทยาลัยเริ่มเปิดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาและเปิดลงทะเบียนนักศึกษาบัณฑิต ในปี 1950 วิทยาลัยและโรงเรียนทั่วประเทศมีการปรับโครงสร้างอีกครั้ง ในขณะนั้นมหาวิทยาลัยซุนยัดเซนคือมหาวิทยาลัยที่ใช้ในการทดสอบความรู้ทั้งหมด ทั้งในด้านศิลปะ และวิทยาศาสตร์ จนกระทั่งประเทศจีนมีการปรับเปลี่ยนใหม่ มหาวิทยาลัยซุนยัดเซนยังคงได้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสำคัญในระดับชาติ

มหาวิทยาลัยในจีน:Sun Yat-sen University 中山大学


มหาวิทยาลัยในจีน:Sun Yat-sen University 中山大学


มหาวิทยาลัยในจีน:Sun Yat-sen University 中山大学


มหาวิทยาลัยในจีน:Sun Yat-sen University 中山大学


มหาวิทยาลัยในจีน:Sun Yat-sen University 中山大学


มหาวิทยาลัยในจีน:Sun Yat-sen University 中山大学


มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของ

ประเทศจีนจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระหว่างประเทศที่ทรงอิทธิพลและมีชื่อเสียงมากที่สุดเช่นอันดับ 7 ของประเทศในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย Times Higher Education 2015 อันดับที่ 6 ทั่วประเทศในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก และอันดับที่ 8 ทั่วโลกใน US News Global University Ranking 2015 = จากมหาวิทยาลัยทั่วโลกในปี 2019 มหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับที่ 151-200 โดย ARWU

มหาวิทยาลัยในจีน:Sun Yat-sen University 中山大学


มหาวิทยาลัยในจีน:Sun Yat-sen University 中山大学

มหาวิทยาลัยในจีน:Sun Yat-sen University

มหาวิทยาลัยในจีน:Sun Yat-sen University 中山大学


มหาวิทยาลัยซุนยัดเซ็น ตั้งอยู่ในจังหวัด Guangdong ปัจจุบันนี้ในมหาวิทยาลัยประกอบไปด้วย 4 วิทยาลัย ครอบคลุมพื้นที่ 6.17 ตารางกิโลเมตรที่ตั้งอยู่บนสองฝั่งแม่น้ำแห่งไข่มุก หรือทะเลจีนใต้บริเวณทิศใต้ของมหาวิทยาลัย ครอบคลุมพื้นที่ของ 1.17 ตารางกิโลเมตร บริเวณทิศเหนือของมหาวิทยาลัยครอบคลุมพื้นที่ 0.39 ตารางกิโลเมตร และครอบคลุมพื้นที่ 3.48 ตารางกิโลเมตรบริเวณทิศใต้มหาวิทยาลัย ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสีเขียวของต้นไม้ สนามหญ้า และทัศนียภาพที่สวยงามของธรรมชาติโดยรอบ รวมทั้งการสร้างสรรค์ในด้านความคิด การศึกษา ตลอดจนการค้นคว้าและการวิจัย

 Sun Yat-sen University สภาพแวดล้อมรอบๆที่พัก


มหาวิทยาลัยในจีน:Sun Yat-sen University 中山大学


มหาวิทยาลัยในจีน:Sun Yat-sen University 中山大学


มหาวิทยาลัยในจีน:Sun Yat-sen University 中山大学


คณะและแผนกต่างๆของทางมหาวิทยาลัย
-
ภาควิชาจิตวิทยา
-
ภาควิชาสังคมศาสตร์
-
คณะศึกษาภาษาอังกฤษ
-
แผนกวางหัวของ Stomatology โรงพยาบาลสโตมาติวิทยามหาวิทยาลัยซุนยัตเซ็น
-
สถาบันศึกษาขั้นสูงด้านมนุษยศาสตร์
-
แผนกนานาชาติธุรกิจ
 -
วิทยาลัยศิลปศาสตร์เสรีนิยม
 -
แผนกคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
 -
แผนกเอเชียแปซิฟิกศึกษา
 -
คณะวิชาเคมีและเคมี
-
แผนกภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง
คณะวิชาการสื่อสารและการออกแบบ
-
แผนกการศึกษาต่อเนื่อง (โรงเรียนการศึกษาออนไลน์)
 -
แผนกวิทยาศาสตร์โลกและวิศวกรรมธรณีวิทยา
 -
แผนกการศึกษา
 -
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 -
คณะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรมศาสตร์
 -
แผนกภาษาต่างประเทศ
 -
แผนกภูมิศาสตร์และการวางแผน
 -
แผนกรัฐบาล
 -
แผนกมนุษยศาสตร์
 -
คณะบริหารสารสนเทศ
 -
คณะวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี
 -
แผนกทรัพย์สินทางปัญญา
 -
แผนกการศึกษานานาชาติ
 -
แผนกกฎหมาย
 -
คณะวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
 -
คณะวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
 -
แผนกคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 -
แผนกวิศวกรรมสารสนเทศเคลื่อนที่
 -
แผนกพยาบาล
 -
คณะเภสัชศาสตร์
 -
แผนกฟิสิกส์
 -
แผนกฟิสิกส์และดาราศาสตร์


Sun Yat-sen University สภาพแวดล้อมรอบๆที่พัก


Sun Yat-sen University สภาพแวดล้อมรอบๆที่พัก


Sun Yat-sen University รูปภาพที่พัก

Sun Yat-sen University รูปภาพที่พักมหาวิทยาลัยในจีน Chinese-Universities by LIFP--มหาลัยในจีน