ทุนเรียนต่อจีน ,shanghai

ทุนเรียนต่อจีน ,shanghai

สำหรับนักศึกษาที่มีคะแนน HSK4,สามารถยื่นทุนของเมืองเซี่ยงไฮ้ได้แล้ว

ประเภท A: ค่าเรียนฟรี,ค่าที่พักฟรี

ประเภท B:  ค่าเรียนฟรี, ค่าที่พัก 30หยวน ต่อวัน

ภาษาที่ใช้สอน:ภาษาจีน

เมือง:เซี่ยงไฮ้
เวลาที่เริ่มเรียน:เดือนกันยายน ปี 2020
ประเภททุน:ปริญญาตรี
ระยะเวลาการเรียน:4 ปี

อายุ:18-25ปี

ทุนเรียนต่อจีน ,shanghaiเอกสารที่ต้องเตรียม
1 พาสสปอร์ต
2 ใบ Transcripts 
3 ใบจบการศึกษาจากทางโรงเรียน
4 แบบตรวจร่างกาย
5 แบบฟอร์มสมัคร
6 จดหมายแนะนำจากครูที่โรงเรียน
7 HSK4
8 รูปถ่าย
9 เรซุเม่ (ถ้ามี)
10 ใบประวัติอาญชากรรม

11 แผนการเรียน

ทุนเรียนต่อจีน ,shanghai

 

คณะที่สามารถเลือกได้:
1 เศรษฐ์ศาสตร์และการเงิน

-NBB4000066


2 บริหารธุรกิจ

-NBB4000067


3 การเมืองระหว่างประเทศ
-NBB4000070


4 การค้าระหว่างประเทศ

-NBB4000077


5 กฎหมายระหว่างประเทศ

-NBB4000047


6 ภาษาและวรรณคดีจีน

-NBB4000074


7 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

-NBB4000075

ทุนเรียนต่อจีน ,shanghai

 
ทุนเรียนต่อจีน2564-ทุนเรียนต่อจีน 2021 ทุนการศึกษาเรียนต่อประเทศจีน 2020-ทุนเรียนต่อต่างประเทศ 2021-csc ทุนรัฐบาลจีน 2020-ทุนcsc